Certificatul de Urbanism

2. Certificatul de Urbanism

Constituie actul informativ prin care autorităţile publice locale fac cunoscute solicitantului elemente privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor (construcţiilor) existente. De asemenea, solicitantul primeşte informaţii  cu privire la planurile urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora şi cerinţele urbanistice care urmează a fi îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista ce cuprinde avizele şi acordurile legale necesare.

Când te-ai hotărât  să-ţi construieşti o casă, este bine a nu începe acest lucru primăvara. Ideal este ca acest proces să înceapă încă din toamna anterioară, astfel încât Autorizația de Construire să fie eliberată până în luna martie-aprilie, când începe sezonul de construcții. Pentru ridicarea casei vei avea nevoie, în primul rând, de Certificatul de urbanism. Acest document posedă informaţii cu privire la caracteristicile construcțiilor ce pot fi ridicate pe un anumit teren, cum ar fi:

 • poziția viitoarei clădiri;
 • regimul de înălțime a viitoarei construcții;
 • valorile maxime pentru Procentul de Ocupare al Terenului – P.O.T. și Coeficient de Utilizare al Terenului – C.U.T.

Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire, dar acest din urmă act nu poate fi eliberat în absența primului. Îl poţi obţine de la biroul de Urbanism al Primăriei unde e înregistrat terenul. Ai nevoie de următoarele acte:

 • cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism;
 • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea sa, respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • scopul solicitării;
 • chitanța pentru plata taxei de eliberare a sa;
 • act de proprietate (teren sau construcție, dacă este vorba despre o reabilitare);
 • plan topografic și plan cadastral, pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 ,1:500, după caz, eliberat la cerere, de către Oficiul de Cadastru ;
 • pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru: extras din planul cadastral și extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi;

Informații referitoare la detaliile specifice pentru fiecare unitate administrativă trebuie solicitate de la Primărie, care poate spune cu precizie ce avize sunt necesare pentru fiecare situație în parte. Mai trebuie menționat că, dacă documentele depuse nu sunt conforme sau nu sunt complete, solicitantul este anunțat în termen de cinci zile lucrătoare despre necesitatea unor acte suplimentare, iar acestea trebuie indicate cu exactitate de autoritatea competentă.

Taxa pentru dobândirea certificatului de urbanism a fost stabilită prin dispozițiile Codului Fiscal (articolul 474) și se raportează la suprafata terenului, în funcție de mediul urban sau rural unde urmează să fie amplasată construcția.

Taxele în mediul urban sunt calculate pentru fiecare metru pătrat de teren, astfel avem

 • până la 150 de metri pătrați:     5-6 lei/mp
 • între 151 și 250 de metri pătrați:     6-7 lei/mp
 • între 251 și 500 de metri pătrați:     7-9 lei/mp
 • între 501 și 750 de metri pătrați:     9-12 /mp
 • între 751 și 1000 de metri pătrați:     12-14 lei/mp
 • peste 1000 de metri pătrați:     14 lei/mp + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp peste 1000.

În mediul rural, taxa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism este 50% din valorile de mai sus.

Certificatul de Urbanism este valabil 12 luni de la data emiterii lui, iar eventuala lui prelungire poate fi realizată prin plata unor taxe suplimentare, care se calculează pentru fiecare situație în parte. În funcție de alte detalii legate de construcție, el  poate avea de la bun început o valabilitate mai redusă, de doar șase luni, sau mai lungă, de 24 de luni.