Autorizatia de construire

4. Autorizaţia de Construire

Potrivit Legii nr. 50/1991 şi Legii nr. 350/2001, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţie, începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea Certificatului de Urbanism, în scopul obținerii Autorizației de Construire. Aceasta constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

Desfășurarea unor lucrări de construcție este reglementată prin Legea nr. 50/1991, potrivit căreia solicitarea eliberării unei Autorizații de Construire se face de către proprietarul terenului sau al construcției, ori de către o persoană împuternicită în condițiile legii. Aceasta poate fi un consultant, un proiectant sau orice altă persoană fizică sau juridică autorizată.Autorizaţia de Construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii. Ea este necesară în cazul lucrărilor de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, potrivit legii. Dacă lucrările nu afectează structura de rezistenţă, caracteristicile esenţiale ori arhitectura construcţiei, nu e necesară obţinerea unei astfel de autorizaţii.

Sunt necesare următoarele acte:

  • Certificatul de Urbanism
  • Dovada titlului asupra terenului şi/sau a construcţiilor
  • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  • Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul deUrbanism
  • Dovada privind achitarea taxelor legale.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, este extras din Proiectul Tehnic, elaborat conform conţinutului cadru şi a prevederilor Certificatului de Urbanism, a conţinutului avizelor şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism. În cazul în care documentaţia tehnică este incompletă, aceasta se restituie solicitantului în termen de maxim 5 zile pentru a fi refăcută.

Pentru început, trebuie să intri în posesia Certificatului de Urbanism de la Primăria localităţii unde este amplasat terenul pe care îţi vei construi casa.

Pasul al doilea constă în realizarea Studiului Geotehnic si, in anumite situatii (ex. terenuri in panta), a unei Ridicati topografice a terenului. Acestea ne oferă indicaţii cu privire calitatea și caracteristicile terenului respectiv. De aici proiectantul obține informațiile de care are nevoie pentru a putea calcula și dimensiona fundația noii clădiri.

Pasul trei defineşte cum îţi va arăta propria casă, adică compartimentarea, aspectul interior şi exterior, funcționalități, trasee de utilităţi, etc. Toate acestea se vor materializa într-o serie de proiecte realizate de proiectanţi – arhitecţi, ingineri de structură și de instalaţii. Mai exact, vor fi realizate planșe desenate și documentații scrise, pe care aceştia le vor încadra în legislația aflată în vigoare.

La pasul patru trebuie să ai avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Acestea se obţin de la furnizorii de utilități prezenți în zona unde va fi noua construcție, cum sunt cei ce asigură:  electricitatea, apa curentă și canalizarea, gazele, salubritatea. Alte avize se eliberează , în funcţie de specificul lor, de la divese autorităţi ale statului.

După ce ai realizat toţi aceşti paşi, trebuie mers la Primăria unde este arondat terenul şi să depui documentele mai sus menţionate. Execuția construcției poate fi făcută fie de o firmă specializată, fie în regie proprie.

Odată obținută Autorizația de Construire, în Proiectul Tehnic se dezvoltă și documentația tehnică. Specialiștii vor elabora Proiectul Tehnic și detaliile de execuție, documentația scrisă și desenată, care include informațiile necesare executării construcției. Documentațiile tehnice vor fi conform prevederilor legale din Certificatul de Urbanism, dar și a altor caracteristici ale amplasării.

În primul rând, trebuie să știi că legea prevede ca autorizația să fie eliberată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului complet. În al doilea rând, e bine să ții seama de faptul că Autorizația are o valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care ești obligat să începi lucrările. Dacă demarezi proiectul în cele 12 luni, atunci valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu Proiectul Tehnic.

Solicitarea de prelungire a unei Autorizații de Construire se face fără a prezenta alte documente, iar autoritatea locală trebuie să răspundă în termen de maximum 15 zile. Pentru a prelungi o Autorizație de Construire este necesar să faci solicitarea cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării termenului de valabilitate. Acordarea prelungirii se poate acorda o singură dată pentru cel mult 12 luni. Trebuie să ai în vedere faptul că, dacă în timpul executării lucrărilor intervin modificări de temă privind construcția autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, ești obligat să soliciți o nouă Autorizație. În astfel de cazuri, nu este necesară emiterea unui nou Certificat de Urbanism.